Skip to main content Skip to search

Vedení účetnictví

Šanony

Vedení účetnictví

Naše daňová kancelář zajišťuje správu a vedení účetnictví i daňové evidence. Naší snahou je zabezpečit pro klienta komplexní účetní služby tak, aby mohl věnovat svůj čas pouze podnikatelské činnosti.

Kromě vlastního vedení účetnictví poskytujeme také poradenskou činnost ve formě upozornění na nevhodné počínání klienta (špatný text fakturace, datová záměna, doporučení vhodného proúčtování konkrétního účetního problému apod.).

Součástí vedení účetnictví jsou samozřejmě další účetní služby, jako je vystavení souvisejících přehledů a hlášení určených pro finanční úřady a související organizace

Ceník

Podvojné účetnictví

Podvojné účetnictví musí vést

jednoduše řečeno, právnické osoby, fyzické osoby pokud v minulém účetním období překročily výši obratu 25 milionů korun. Ze zákona podvojné účetnictví dále vedou povinně všechny osoby zapsané v obchodním rejstříku. Povinnost vést podvojné účetnictví může ukládat také zvláštní předpis.

Účetní jednotky, které vedou podvojné účetnictví v plném rozsahu, nebo ve zjednodušeném rozsahu, účtují podvojnými zápisy o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření.

Tato povinnost se vztahuje na účetní jednotky, kterými jsou, jak zákon praví

a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky,

b) zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního řádu, podle kterého jsou založeny nebo zřízeny, účetní jednotkou nebo jsou povinny vést účetnictví, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů,

c) organizační složky státu,

d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku,

e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku.

f) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí,

g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými ve společnosti, pokud alespoň jeden ze společníků sdružených v této společnosti je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h) až l),

h) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis,

i) svěřenské fondy podle občanského zákoníku,

j) fondy obhospodařované penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové spoření a podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,

k) investiční fondy bez právní osobnosti podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, nebo

l) ty, kterým povinnost sestavení účetní závěrky stanoví zvláštní právní předpis nebo které jsou účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu.

Jednoduché účetnictví

Jednoduché účetnictví mohou vést

fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat nepřesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku.

Dále může vést jednoduché účetnictví právnická osoba, zahraniční právnická osoba a zahraniční jednotka, která má sídlo na území České republiky, pokud

a) není plátcem daně z přidané hodnoty,
b) její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč,
c) hodnota jejího majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč a
d) je současně

1. spolkem a pobočným spolkem,

2. odborovou organizací, pobočnou odborovou organizací, mezinárodní odborovou organizací a pobočnou mezinárodní odborovou organizací,

3. organizací zaměstnavatelů, pobočnou organizací zaměstnavatelů, mezinárodní organizací zaměstnavatelů a pobočnou mezinárodní organizací zaměstnavatelů,

4. církví a náboženskou společností nebo církevní institucí, která je právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností, nebo

5. honebním společenstvem.

Předmětem jednoduchého účetnictví jsou výdaje a příjmy, majetek a závazky.

Účetní jednotky vedoucí jednoduché účetnictví vedou tyto knihy:

a) peněžní deník,
b) kniha pohledávek a kniha závazků,
c) pomocné knihy o ostatních složkách majetku.

Peněžní deník obsahuje alespoň informace o

a) peněžních prostředcích v hotovosti a peněžních prostředcích na účtech zejména v bankách, spořitelních a úvěrních družstvech,

b) příjmech a výdajích skutečně přijatých či zaplacených v účetním období,

c) průběžných položkách, za které se považují pohyby peněžních prostředků, které nejsou konečným příjmem nebo výdajem podle písmene b).