Příloha 3a
Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně

Kód nomenklatury  Název zboží
celního sazebníku
0402, 0404, 1901, 2106 Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti.
0801, 1101 až 1106, 1201, 1204, Mlýnské výrobky, a to:
1206 až 1208, 1212, 1214, 2004, 2005  – z obilovin, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10
 – z výrobků, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 8 a 12
 – z brambor
 – ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8.
 – Směsi těchto mlýnských výrobků
1107 až 1109, 1903, 3505 Slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků.
1806, 1901, 2004, 2005, 2103, 2106 Upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku.
2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006 Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě – určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely.
4901, 4902, 4903, 4904 Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti, noviny a časopisy; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované.
Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50 % plochy.

 

Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí
číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění72).

Druhé snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně kódu nomenklatury celního sazebníku
a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.

Novinami se pro účely tohoto zákona rozumí deníky a zpravodajské periodické tiskoviny,
vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě pro ně typické bez pevného
spojení jednotlivých listů.

Počáteční a pokračovací kojeneckou výživou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně
rozumí potraviny definované v článku 2 odst. 2 písm. c) a d) nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013, o potravinách určených pro kojence a malé děti,
potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o
zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnice Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES,
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č.
953/2009. Potravinami pro malé děti se rozumí potraviny definované v článku 2 odst. 2 písm. f)
nařízení (EU) č. 609/2013. Mlýnské výrobky a směsi těchto mlýnských výrobků, slad, škroby,
pšeničný lepek a směsi těchto výrobků, upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě
potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku musí splňovat požadavky na složení potravin pro osoby
s nesnášenlivostí lepku definované v nařízení Komise (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o
složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku.

Tištěnou knihou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí též knihy reprodukované
kopírovacím strojem, pod kontrolou zařízení pro automatizované zpracování dat, ražením,
fotografováním, fotokopírováním, termokopírováním nebo psaním na psacím stroji.

Obrázkovou knihou pro děti se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí kniha pro
děti, ve které je hlavní náplní ilustrace a text má podružný význam.

Reklamou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí reklama podle zákona č.
40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.