Příloha 2
Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně

CZ-CPA         Popis služby

Opravy zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

33.17.19       Opravy invalidních vozíků.
36.00.2        Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí.
37             Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících
s těmito činnostmi.
38.1           Sběr a přeprava komunálního odpadu.
38.2           Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu.
49             Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.
49.39.2        Osobní doprava lanovými a visutými dráhami a lyžařskými vleky.
50             Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.
51             Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.
55             Ubytovací služby.
56             Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby
osvobozeny od daně podle § 57 až 59 nebo pokud se nejedná o podání
alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku
2203 až 2208 nebo tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury
celního sazebníku kapitoly 24.
59.14          Poskytnutí oprávnění vstupu na filmová představení.
81.21.10       Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.
81.22.11       Služby mytí oken prováděné v domácnostech.

86             Zdravotní péče vymezená číselným kódem klasifikace produkce
CZ-CPA 86, pokud není jako zdravotní služba osvobozena
od daně podle § 58.

87             Sociální péče, pokud není osvobozena od daně podle § 59.
88.10,88.91    Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.
90             Služby spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných výkonných umělců,
pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít
a mimo služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek.
90, 91, 93     Poskytnutí oprávnění ke vstupu do muzeí a jiných kulturních zařízení
(na kulturní akce a památky, výstavy, do zoologických a botanických
zahrad, přírodních rezervací, národních parků, lunaparků a zábavních
parků, cirkusů, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí).
93.11, 93.12   Poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní události;  použití  krytých
i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem.
93.13          Služby posiloven a fitcenter.
93.29.11       Služby související s provozem rekreačních parků a pláží.
93.29.21       Poskytnutí oprávnění vstupu na ohňostroje, světelná a zvuková představení.
96.03          Pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata.
96.04          Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní.

První snížené sazbě daně podléhají služby, které odpovídají současně číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA platné od 1. ledna 2008 a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.

Kódem nomenklatury celního sazebníku se rozumí kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění 72).

Pravidelnou hromadnou přepravou osob se rozumí přeprava osob po stanovených trasách, kdy cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech podle předem stanovených jízdních řádů, schválených podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy, jde-li o linkovou osobní dopravu veřejnou.

Za služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech a služby mytí oken prováděné v domácnostech se pro účely tohoto zákona považuje úklid v bytě nebo rodinném domě mimo prostor, které nejsou určeny k bydlení.

Za úklidové práce v domácnosti se považuje také úklid společných prostor bytového domu.

Oprávněním k výkonu práva dílo užít se rozumí oprávnění podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů v platném znění.