§ 4
Poplatníci daně

(1) Poplatníkem daně je ten, kdo
a) je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,
b) užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel.

(2) Poplatníkem daně je rovněž
a) zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci 4a) za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla,
b) osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba4b),
c) organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

(3) Je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.

(4) Stálá provozovna podle právních předpisů upravujících daně z příjmů osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí se považuje za organizační složku podle odstavce 2 písm. c).

§ 5
Základ daně

Základem daně je
a) zdvihový objem motoru v cm3
u osobních automobilů s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon,
b) součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů,
c) největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel.

§ 6
Sazby daně

(1) Roční sazba daně ze základu daně u osobních automobilů (s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon), činí při zdvihovém objemu motoru:

Sazby daně silniční pro osobní automobily

Zdvihový objem motoru         Sazba daně

do 800 cm3                                    1 200 Kč

nad 800 cm3 do 1 250 cm3           1 800 Kč

nad 1 250 cm3 do 1 500 cm3       2 400 Kč

nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3       3 000 Kč

nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3       3 600 Kč

nad 3 000 cm3                                 4 200 Kč

(2) Roční sazba daně ze základu daně podle §5 písm. b) zákona o dani silniční (součet největších povolených hmotností na nápravu – povolených zatížení náprav v tunách a počet náprav u návěsů) a podle § 5 písm. c) zákona o dani silniční (největší povolená – celková – hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel, tj. u autobusů, nákladních vozidel, tahačů, přívěsů atd.), činí při počtu náprav a hmotnosti:

Sazby daně silniční dle počtu náprav a hmotnosti

1 náprava

do 1 tuny                           1 800 Kč

nad 1 t do 2 t                    2 700 Kč

nad 2 t do 3,5 t                 3 900 Kč

nad 3,5 t do 5 t                 5 400 Kč

nad 5 t do 6,5 t                 6 900 Kč

nad 6,5 t do 8 t                 8 400 Kč

nad 8 t                                 9 600 Kč

 

2 nápravy

do 1 tuny                            1 800 Kč

nad 1 t do 2 t                     2 400 Kč

nad 2 t do 3,5 t                 3 600 Kč

nad 3,5 t do 5 t                 4 800 Kč

nad 5 t do 6,5 t                 6 000 Kč

nad 6,5 t do 8 t                 7 200 Kč

nad 8 t do 9,5 t                 8 400 Kč

nad 9,5 t do 11 t               9 600 Kč

nad 11 t do 12 t                10 800 Kč

nad 12 t do 13 t                12 600 Kč

nad 13 t do 14 t                14 700 Kč

nad 14 t do 15 t                16 500 Kč

nad 15 t do 18 t                23 700 Kč

nad 18 t do 21 t                29 100 Kč

nad 21 t do 24 t                35 100 Kč

nad 24 t do 27 t                40 500 Kč

nad 27 t                             46 200 Kč

 

3 nápravy

do 1 t                      1 800 Kč

nad 1 t do 3,5 t                   2 400 Kč

nad 3,5 t do 6 t                   3 600 Kč

nad 6 t do 8,5 t                   6 000 Kč

nad 8,5 t do 11 t                 7 200 Kč

nad 11 t do 13 t                  8 400 Kč

nad 13 t do 15 t                10 500 Kč

nad 15 t do 17 t                13 200 Kč

nad 17 t do 19 t                15 900 Kč

nad 19 t do 21 t                17 400 Kč

nad 21 t do 23 t                21 300 Kč

nad 23 t do 26 t                27 300 Kč

nad 26 t do 31 t                36 600 Kč

nad 31 t do 36 t                43 500 Kč

nad 36 t               50 400 Kč

 

4 nápravy a více náprav

do 18 t                                  8 400 Kč

nad 18 t do 21 t                10 500 Kč

nad 21 t do 23 t                14 100 Kč

nad 23 t do 25 t                17 700 Kč

nad 25 t do 27 t                22 200 Kč

nad 27 t do 29 t                28 200 Kč

nad 29 t do 32 t                33 300 Kč

nad 32 t do 36 t                39 300 Kč

nad 36 t                             44 100 Kč

(3) Roční sazba daně se zjistí pro každé jednotlivé vozidlo podle údajů uvedených v technických dokladech k vozidlu.

(4) V případě podle § 4 odst. 2 písm. a) činí sazba daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele) výhodnější.

(5) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 25 % u vozidel, která jsou používána pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě podle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 01.61.10 Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu, je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu.

(6) Sazba daně podle odstavců 1 a 2 se u vozidel snižuje o 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace a o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců. Nárok na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí u téhož vozidla po 108 kalendářních měsících. Při změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení sazby daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné snížení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu. U téhož vozidla se nepoužije současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a podle odstavce 5. Snížení sazby daně se nevztahuje na vozidla registrovaná od 1. ledna 1999, jejichž provozovatelem byla do té doby Armáda České republiky.

(7) U vozidel dovezených ze zahraničí prokáže poplatník daně nárok na snížení sazby daně podle odstavce 6 potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla, vydaným příslušným registračním orgánem v zahraničí, popřípadě registračním orgánem na území České republiky, který má k dispozici údaje k vozidlu, v nichž je první registrace zaznamenána.
(8) U vozidel registrovaných poprvé v České republice nebo v zahraničí do 31. prosince 1989 se sazba daně podle odstavců 1 a 2 zvyšuje o 25 %.

(9) Bez ohledu na datum první registrace se sazba daně podle odstavce 2 snižuje o 100 % u nákladních automobilů včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, pokud

a) jsou tato vozidla používána veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob pouze k činnosti, z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně z příjmů,

b) jsou tato vozidla používána fyzickou osobou pouze k činnosti, ze které nebo v přímé souvislosti se kterou neplynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů, nebo

c) se jedná o výcviková vozidla podle právního předpisu upravujícího získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která nejsou používána k činnosti, z níž
1. plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů právnických osob, nebo
2. plynou příjmy ze samostatné činnosti.

(10) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 48 % u nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, za podmínek uvedených v odstavci 9. U téhož vozidla se nepoužije současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a podle odstavce 6.