Skip to main content Skip to search

Daň z nemovitostí

Daň z nemovitostí

Daň z nemovitostí

Na daň z nemovitých věcí je tu Daňová a účetní kancelář Láznička & Zavřelová s.r.o., která za Vás vyřeší tuto problematiku komplexně.
Bez ohledu na neustálé změny v daňových zákonech, je pro drtivou většinu vlastníků pozemků, staveb a jednotek těžké se v problematice daní vyznat.

Neztrácejte čas a peníze studováním aktuálních zákonů, vyplňováním velkého množství formulářů a čekáním na úřadech. Svěřte svou daňovou povinnost nám. Naše účetní kancelář se Vám postará o komplexní a bezproblémové zpracování problematiky daně z nemovitých věcí.

Kontaktujte nás

Daň z nemovitých věcí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, kterou tvoří:

a) daň z pozemků,
b) daň ze staveb a jednotek.

Daň z pozemků

Dle §2 jsou předmětem daně z pozemků

(1) Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí.

(2) Předmětem daně z pozemků nejsou:
a) pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb,
b) lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení,
c) pozemky, které jsou vodní plochou s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb,
d) pozemky určené pro obranu České republiky,
e) pozemky v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na nich, které jsou součástí zdanitelných jednotek v budově bytového domu, a jiné pozemky ve spoluvlastnictví vlastníků zdanitelných jednotek v budově bytového domu užívané společně s těmito jednotkami, a to v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů těchto spoluvlastníků na nich.

(3) Na pozemek, který je součástí jednotky, se pro účely daně z nemovitých věcí hledí jako na nemovitou věc, jejímž vlastníkem je ten, kdo vlastní jednotku.

Poplatníci daně z pozemků

(1) Poplatníkem daně z pozemků dle §3 je vlastník pozemku.
(celé znění §3)

O základu daně a sazbě daně z pozemků hovoří §5 a §6
(celé znění §5 a §6)

Přiznání k dani z nemovitých věcí (tiskopis ke stažení v PDF)

Daň ze staveb a jednotek

Dle §7 je předmět daně ze staveb a jednotek

(1) Předmětem daně ze staveb a jednotek je, nachází-li se na území České republiky,

a) zdanitelná stavba, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí dokončená nebo užívaná
1. budova, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí budova podle katastrálního zákona,
2. inženýrská stavba uvedená v příloze k tomuto zákonu,

b) zdanitelná jednotka, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí jednotka dokončená nebo užívaná.

(2) Předmětem daně ze staveb a jednotek není zdanitelná stavba, v níž jsou zdanitelné jednotky.

(3) Na zdanitelnou stavbu, která není samostatnou nemovitou věcí, se pro účely daně z nemovitých věcí hledí jako na nemovitou věc, jejímž vlastníkem je ten, kdo vlastní věc, jejíž je tato stavba součástí.

(4) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje i na část budovy nebo inženýrské stavby uvedené v příloze k tomuto zákonu nebo součást jednotky, je-li dokončená nebo užívaná.

Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je

(1) Poplatníkem daně ze staveb a jednotek dle §8 je vlastník zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky.
(celé znění §8)

O základu daně a sazbě daně ze staveb a jednotek hovoří §10, §11 a §11a
(celé znění §10 až §11a)