Skip to main content Skip to search

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň darovací

Daň z nabytí nemovitých věcí

Nový zákon 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí nahrazuje do té doby existující zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí (357/1992 Sb.)

Kdo musí platit daň z nabytí nemovitých věcí.

(1) Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci.

(2) Jde-li o nabytí vlastnického práva k nemovité věci do podílového fondu, fondu obhospodařovaného penzijní společností nebo svěřenského fondu, hledí se na tyto fondy jako na jediné nabyvatele vlastnického práva k nemovité věci.

Z čeho se musí platit daň z nabytí

§2 Vymezení předmětu daně

(1) Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je
a) pozemkem, stavbou nebo jednotkou nacházejícími se na území České republiky,
b) právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území České republiky, nebo
c) spoluvlastnickým podílem na nemovité věci uvedené v písmenech a) nebo b).

(2) Jde-li o nabytí vlastnického práva k inženýrské síti nebo spoluvlastnickému podílu na ní, je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí pouze úplatné nabytí vlastnického práva k budově podle katastrálního zákona, která je částí této sítě a která se nachází na území České republiky, nebo spoluvlastnickému podílu na takové budově; tato budova nebo spoluvlastnický podíl na ní se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí považují za nemovitou věc.

(3) Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je také nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je uvedena v odstavci 1 nebo 2, na základě
a) zajišťovacího převodu práva,
b) úplatného postoupení pohledávky zajištěné zajišťovacím převodem práva.

(4) V případě zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k více nemovitým věcem uvedeným v odstavci 1 nebo 2, jejichž spoluvlastníci jsou totožní, je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí pouze úplatné nabytí vlastnického práva k podílu na těchto nemovitých věcech v rozsahu, v jakém svou hodnotou odpovídá kladnému rozdílu mezi souhrnem hodnot všech podílů spoluvlastníka na těchto nemovitých věcech po vypořádání a před vypořádáním; úplatou není podíl na těchto nemovitých věcech, ke kterému spoluvlastník vypořádáním pozbývá vlastnické právo.

Dle § 26 činí sazba daně z nabytí nemovitých věcí 4 %.

Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí se vztahuje dle §6 – §9 na
(celé znění §6-§8)

§ 41 praví: Činí-li daň z nabytí nemovitých věcí méně než 200 Kč, daň se nepředepíše a neplatí.

Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (tiskopis ke stažení v PDF)